ისტორიის კურსი

კვლევის მეთოდები სოციოლოგიაში

კვლევის მეთოდები სოციოლოგიაში

კვლევის საკითხები და ფაქტორები

კვლევის სახეები

კვლევის გზები

Კვლევა

კვლევის თემები

გრძივი კვლევები

სტრუქტურირებული ინტერვიუები

არაკონსტრუქციული ინტერვიუები

ფემინიზმი და არასტრუქტურირებული ინტერვიუები

სტრუქტურირებული კითხვარი

არაკონსტრუქციული კითხვარები

მონაწილეთა დაკვირვება

პოზიტივიზმი

ანტი პოზიტივიზმი

ეტიკეტირება

ოფიციალური სტატისტიკა

შერჩევა

საშუალო წყაროები

აღწერის

Მასმედია

მედიის შინაარსის ანალიზი

List of site sources >>>